Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Công tác sinh viên
Đội ngũ
chudenamhoc_new
Đội ngũ Phòng Công tác sinh viên
27-03-2018

BAN LÃNH ĐẠO

 

Trưởng phòng: Hoàng Đơ

SĐT: 083 8940390 – 517

Nhiệm vụ: Điều hành chung và trực tiếp phụ trách công tác Đảng vụ, văn nghệ, thể thao, miễn giảm học phí, y tế, bảo hiểm, công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên, hồ sơ nhập học của sinh viên, công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức Phòng.

 

 

   
 

Phó Trưởng phòng: Vũ Đình Lê

SĐT: 083 8940390 - 599

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác thống kê giờ dạy, công tác đánh giá rèn luyện; tổng hợp báo cáo, soạn thảo các văn bản liên hoạt động của đơn vị và công tác sinh viên; quản lý trang web phòng; phụ trách công tác tiếp nhận và phúc đáp các công văn xác minh thông tin sinh viên.

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phong: Trần Thị Tình

SĐT: 083 8940390-136

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm học phí; soạn, lưu trữ các quyết định kỷ luật; thư ký ghi chép biên bản trong các cuộc họp phòng; danh sách giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp các đơn vị được phân công phụ trách.

 

 

  NHÂN VIÊN, CHUYÊN VIÊN
 

Đoàn Công Thuệ

SĐT: 083 8940390-138

Nhiệm vụ: Chấm công giờ thực giảng; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự và các hoạt động rèn luyện của sinh viên khu vực giảng đường; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giảng dạy và học tập .

 

 

   
 

Nguyễn Thị Bích Thủy

SĐT: 083 8940390-517

Nhiệm vụ: Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ đảng viên, công văn đến, công văn đi; trình ký hồ sơ đảng viên và các  văn bản của Văn phòng Đảng ủy; lưu giữ và trình ký các biên bản cuộc họp của các chi bộ hàng tháng lên cấp ủy; tổng hợp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm; quản lý văn phòng phẩm của Văn phòng Đảng ủy.

 

 

   
 

Nguyễn Văn Hường

SĐT: 083 8940390-138

Nhiệm vụ: Chấm công giờ thực giảng; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự và các hoạt động rèn luyện của sinh viên khu vực giảng đường; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giảng dạy và học tập.

 

 

   
 

Phạm Ngọc Việt

SĐT: 083 8940390-136

Nhiệm vụ: Chấm công giờ thực giảng; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự và các hoạt động rèn luyện của sinh viên khu vực giảng đường; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giảng dạy và học tập.

 

 

   
 

Lương Thị Mơ

SĐT: 083 8940390-135

Nhiệm vụ: Quản lý văn phòng phẩm của đơn vị; cập nhật số vi phạm nội quy quy định nhà trường vào phần mềm; cập nhật kết quả rèn luyện của sinh viên; quản lý danh sách giáo viên chủ nhiệm; hỗ trợ tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của sinh viên và khách đến liên hệ công tác. 

 

 

   
 

Nguyễn Xuân Bản

SĐT: 083 8940390-138

Nhiệm vụ: Chấm công giờ thực giảng; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự và các hoạt động rèn luyện của sinh viên khu vực giảng đường; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập.

 

 

   
 

Trần Văn Hiếu

SĐT: 083 8940390-138

Nhiệm vụ: Quản lý hồ sơ nhập học, thông tin sinh viên trên phần mềm; cập nhật và quản lý kết quả rèn luyện của sinh viên, danh sách giáo viên chủ nhiệm và danh sách cán bộ lớp các đơn vị được phân công phụ trách.

 

 

   
 

Vũ Thị Hồng Sâm

SĐT: 083 8940390-138

Nhiệm vụ: Tiếp nhận, kiểm tra thông tin yêu cầu liên quan việc xác nhận sinh viên; in giấy xác nhận đang học, đã học, vay vốn, kết quả rèn luyện, nợ môn; trình ký và trả kết quả xác nhận; cập nhật và quản lý kết quả rèn luyện của sinh viên, danh sách giáo viên chủ nhiệm và danh sách cán bộ lớp các đơn vị được phân công phụ trách.

 

 

   
 

Nguyễn Thị Dinh

SĐT: 083 8940390-136

Nhiệm vụ: Chấm công giờ thực giảng; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự và các hoạt động rèn luyện của sinh viên khu vực giảng đường; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giảng dạy và học tập.

 

 

   
 

Lê Thị Cẩm Nhung

SĐT: 083 8940390-139

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, sơ cấp cứu, tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh thông thường cho cán bộ viên chức và người học; quản lý hồ sơ khám sức khỏe; tuyên truyền triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong Nhà trường.

 

 

   
 

Trịnh Văn Huy

SĐT: 083 8940390-136

Nhiệm vụ: Chấm công giờ thực giảng; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự và các hoạt động rèn luyện của sinh viên khu vực giảng đường; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giảng dạy và học tập.

 

 

   
 

Dương Thị Hiền

SĐT: 083 8940390-848

Nhiệm vụ: In bản kiểm tra giờ thực giảng hàng ngày; cập nhật, thống kê giờ dạy, công việc không phù hợp vào phần mềm; lưu trữ hồ sơ giờ dạy; phối hợp giúp giảng viên thực hiện đúng quy trình báo giảng của Nhà trường.

 

 

   
 

Trịnh Xuân Thanh

SĐT: 083 8940390-136

Nhiệm vụ: Chấm công giờ thực giảng; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự và các hoạt động rèn luyện của sinh viên khu vực giảng đường; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giảng dạy và học tập.

 

 

   
 

Nguyễn Thị Xuân Thảo

SĐT: 083 8940390-136

Nhiệm vụ: Chấm công giờ thực giảng; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự và các hoạt động rèn luyện của sinh viên khu vực giảng đường; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giảng dạy và học tập.

 

 

   
 

Nguyễn Văn Tần

SĐT: 083 8940390-136

Nhiệm vụ: Chấm công giờ thực giảng; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự và các hoạt động rèn luyện của sinh viên khu vực giảng đường; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giảng dạy và học tập.

 

 

   
 

Trịnh Đình Trọng

SĐT: 083 8940390-139

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, sơ cấp cứu, tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh thông thường cho cán bộ viên chức và người học; quản lý hồ sơ khám sức khỏe; tuyên truyền triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong Nhà trường.

 

 

   
 

Nguyễn Thị Loan

SĐT: 083 8940390-517

Nhiệm vụ: Quản lý cập nhật hồ sơ xin vào Đảng, làm thủ tục thẩm tra lý lịch quần chúng xin vào đảng, kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng; trình ký hồ sơ, làm thủ tục kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức; giao, nhận hồ sơ, tài liệu từ Đảng ủy Khối về Trường và từ  Trường tới Đảng ủy Khối; phát thẻ Đảng, làm lại thẻ Đảng, in giấy khen.

 

 

   
 

Nguyễn Anh Quý

SĐT: 083 8940390-136

Nhiệm vụ: Chấm công giờ thực giảng; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự và các hoạt động rèn luyện của sinh viên khu vực giảng đường; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giảng dạy và học tập trên khu vực giảng đường.

 

 

   
 

Vũ Phạm Phú Tuân

SĐT: 083 8940390-136

Nhiệm vụ: Chấm công giờ thực giảng; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự và các hoạt động rèn luyện của sinh viên khu vực giảng đường; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giảng dạy và học tập.

 

 

Nguyễn Anh Minh

SĐT: 083 8940390-136

Nhiệm vụ: Chấm công giờ thực giảng; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự và các hoạt động rèn luyện của sinh viên khu vực giảng đường; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giảng dạy và học tập trên khu vực.

 

 

   
 

Nguyễn Đình Thuyết

SĐT: 083 8940390-136

Nhiệm vụ: Chấm công giờ thực giảng; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự và các hoạt động rèn luyện của sinh viên khu vực giảng đường; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giảng dạy và học tập.

 

 

   
 

Trần Văn Sơn

SĐT: 083 8940390-136

Nhiệm vụ: Chấm công giờ thực giảng; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự và các hoạt động rèn luyện của sinh viên khu vực giảng đường; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giảng dạy và học tập.

 

 

   
 

Nguyễn Phương Nam

SĐT: 083 8940390-136

Nhiệm vụ: Chấm công giờ thực giảng; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự và các hoạt động rèn luyện của sinh viên khu vực giảng đường; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giảng dạy và học tập.

   

 

 

 

Phan Văn Nhì

SĐT: 083 8940390-136

Nhiệm vụ: Chấm công giờ thực giảng; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự và các hoạt động rèn luyện của sinh viên khu vực giảng đường; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giảng dạy và học tập.

 

Đơn vị liên kết