Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên
Đội ngũ
chudenamhoc_new
Đội ngũ Phòng Công tác sinh viên
27-03-2018

                                                                                                   

                                                                                                        BAN LÃNH ĐẠO

      

      Ông Hoàng Đơ

      Chức vụ: Trưởng phòng

      SĐT: 0283.8940390 - 517   

      Email: hoangdo@iuh.edu.vn

       Nhiệm vụ:

 • Phụ trách chung các mặt công tác của đơn vị.
 • Trực tiếp phụ trách công tác Đảng vụ, y tế, bảo hiểm, công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên và công tác đánh giá, xếp loại viên chức đơn vị.
   

 

 

 

     Ông Vũ Đình Lê

     Chức vụ: Phó Trưởng phòng

     SĐT: 0283.8940390 - 599   

      Email: vudinhle@iuh.edu.vn

      Nhiệm vụ:

 • Phụ trách công tác giờ dạy, công tác đánh giá rèn luyện
 • Tổng hợp báo cáo tình hình công tác của đơn vị.
 • Soạn thảo các văn bản liên hoạt động của đơn vị và công tác sinh viên.
 • Quản lý trang web và phần mềm giờ dạy, quản lý sinh viên của đơn vị.
   

 

 

 

      Bà Trần Thị Tình

      Chức vụ: Phó Trưởng phòng

      SĐT: 0283.8940390-686

       Email: tranthitinh@iuh.edu.vn

       Nhiệm vụ:

 • Phụ trách công tác tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm học phí,
 • Phụ trách hồ sơ sinh viên; quản lý tài sản đơn vị;
 • Soạn, lưu trữ các quyết định  khen thưởng, kỷ luật sinh viên.
 • Quản lý danh sách giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự các lớp sinh viên.
   

 

 

 

 

                                                 ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

 

       Bà Vũ Thị Hồng Sâm

       SĐT: 0283.8940390-136

       Email: vuthihongsam@iuh.edu.vn

       Nhiệm vụ:

 • Tiếp nhận, giải quyết yêu cầu xác nhận sinh viên (kiểm tra thông tin, in giấy xác nhận, trình ký và trả kết quả xác nhận).
 • Quản lý, cập nhật  sinh viên vi phạm vào phần mềm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.

 

 

 

       Bà Nguyễn Thị Xuân Thảo

       SĐT: 0283.8940390-138

       Email: nguyenthixuanthao@iuh.edu.vn

        Nhiệm vụ:

 • Tiếp nhận, giải quyết yêu cầu xác nhận sinh viên (kiểm tra thông tin, in giấy xác nhận, trình ký và trả kết quả xác nhận).
 • Quản lý, cập nhật  sinh viên vi phạm vào phần mềm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.

 

 

   
 

      Bà Nguyễn Thị Liên

      SĐT: 0283.8940390 - 136

      Email: nguyenthilien@iuh.edu.vn

       Nhiệm vụ: 

 • Tiếp nhận hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.
 • Quản lý, lưu trữ văn thư đi và đến của đơn vị

 

 

   

 

 

   
 

       Bà Dương Thị Hiền

       SĐT: 0283.8940390-848

       Email: duongthihien@iuh.edu.vn

        Nhiệm vụ:

 • In, cung cấp cho bộ phận kiểm soát phòng học lịch báo giảng hàng ngày.
 • Cập nhật giờ dạy và công việc không phù hợp của giảng viên vào phần mềm quản lý giờ dạy.
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ giờ dạy và hồ sơ công việc không phù hợp.
 • Tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu thay đổi thông tin về lịch báo giảng

 

 

   
 

      Bà Lê Thị Cẩm Nhung

     SĐT: 0283.8940390-139

      Email: lethicamnhung@iuh.edu.vn

      Nhiệm vụ:

 • Thực hiện công tác sơ cấp cứu, khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe.
 • Tổ chức, hướng dẫn đăng ký nơi khám chữa bệnh, đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn; phối hợp hướng dẫn giải quyết thủ tục thanh toán BHYT, BHTN.
 • Đề xuất mua thuốc, trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh.
 • Phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho viên chức, người lao động và người học; quản lý, lưu trữ hồ sơ khám sức khỏe tại cơ sở chính.
 • Đề xuất triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong Nhà trường

 

 

   
 

      Ông Trịnh Đình Trọng

      SĐT: 0283.8940390-139

      Email: trinhdinhtrong@iuh.edu.vn

      Nhiệm vụ:

 • Thực hiện công tác sơ cấp cứu, khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe.
 • Tổ chức, hướng dẫn đăng ký nơi khám chữa bệnh, đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn; phối hợp hướng dẫn giải quyết thủ tục thanh toán BHYT, BHTN.
 • Đề xuất mua thuốc, trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh.
 • Phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho viên chức, người lao động và người học; quản lý, lưu trữ hồ sơ khám sức khỏe tại cơ sở chính.
 • Đề xuất triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong Nhà trường.

 

 

   
 

     Ông Đoàn Công Thuệ

     Email: doancongthue@iuh.edu.vn

     Nhiệm vụ:

 • Chấm công giờ dạy của giảng viên.
 • Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành các quy định trong giảng dạy và học tập. 
 • Theo dõi tình hình cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời các sự cố hư hỏng đến đơn vị liên quan.
 • Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình an ninh trật tự trên giảng đường.

 

 

   
 

      Ông Nguyễn Văn Hường

      Email: nguyenvanhuong@iuh.edu.vn

       Nhiệm vụ:

 • Chấm công giờ dạy của giảng viên.
 • Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành các quy định trong giảng dạy và học tập. 
 • Theo dõi tình hình cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời các sự cố hư hỏng đến đơn vị liên quan.
 • Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình an ninh trật tự trên giảng đường.

 

 

   
 

      Ông Phạm Ngọc Việt

       Email: phamngocviet@iuh.edu.vn

       Nhiệm vụ:

 • Chấm công giờ dạy của giảng viên.
 • Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành các quy định trong giảng dạy và học tập. 
 • Theo dõi tình hình cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời các sự cố hư hỏng đến đơn vị liên quan.
 • Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình an ninh trật tự trên giảng đường.

 

 

   
 

      Bà Lương Thị Mơ

      Email: luongthimo@iuh.edu.vn

      Nhiệm vụ:

 • Chấm công giờ dạy của giảng viên.
 • Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành các quy định trong giảng dạy và học tập. 
 • Theo dõi tình hình cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời các sự cố hư hỏng đến đơn vị liên quan.
 • Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình an ninh trật tự trên giảng đường.

 

 

   
 

      Ông Nguyễn Xuân Bản

      Email: nguyenxuanban@iuh.edu.vn

       Nhiệm vụ:

 • Chấm công giờ dạy của giảng viên.
 • Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành các quy định trong giảng dạy và học tập. 
 • Theo dõi tình hình cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời các sự cố hư hỏng đến đơn vị liên quan.
 • Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình an ninh trật tự trên giảng đường.

 

 

   
 

       Ông Nguyễn Bá Phương

       Email: nguyenbaphuong@iuh.edu.vn

       Nhiệm vụ:

 • Chấm công giờ dạy của giảng viên.
 • Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành các quy định trong giảng dạy và học tập. 
 • Theo dõi tình hình cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời các sự cố hư hỏng đến đơn vị liên quan.
 • Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình an ninh trật tự trên giảng đường.

 

 

   
 

       Bà Nguyễn Thị Dinh

       Email: nguyenthidinh@iuh.edu.vn

       Nhiệm vụ:

 • Chấm công giờ dạy của giảng viên.
 • Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành các quy định trong giảng dạy và học tập. 
 • Theo dõi tình hình cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời các sự cố hư hỏng đến đơn vị liên quan.
 • Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình an ninh trật tự trên giảng đường.

 

 

   
 

       Ông Trịnh Văn Huy

       Email: trinhvanhuy@iuh.edu.vn

       Nhiệm vụ:

 • Chấm công giờ dạy của giảng viên.
 • Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành các quy định trong giảng dạy và học tập. 
 • Theo dõi tình hình cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời các sự cố hư hỏng đến đơn vị liên quan.
 • Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình an ninh trật tự trên giảng đường.

 

 

   
 

      Ông Trịnh Xuân Thanh

      Email: trinhxuanthanh@iuh.edu.vn

       Nhiệm vụ:

 • Chấm công giờ dạy của giảng viên.
 • Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành các quy định trong giảng dạy và học tập. 
 • Theo dõi tình hình cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời các sự cố hư hỏng đến đơn vị liên quan.
 • Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình an ninh trật tự trên giảng đường.

 

 

   
 

       Ông Nguyễn Văn Tần

       Email: nguyenvantan@iuh.edu.vn

       Nhiệm vụ:

 • Chấm công giờ dạy của giảng viên.
 • Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành các quy định trong giảng dạy và học tập. 
 • Theo dõi tình hình cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời các sự cố hư hỏng đến đơn vị liên quan.
 • Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình an ninh trật tự trên giảng đường.

 

 

   
 

      Ông Nguyễn Anh Quý

      Email: nguyenanhquy@iuh.edu.vn

       Nhiệm vụ:

 • Chấm công giờ dạy của giảng viên.
 • Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành các quy định trong giảng dạy và học tập. 
 • Theo dõi tình hình cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời các sự cố hư hỏng đến đơn vị liên quan.
 • Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình an ninh trật tự trên giảng đường.

 

 

   
 

      Ông Vũ Phạm Phú Tuân

      Email: vuphamphutuan@iuh.edu.vn

       Nhiệm vụ:

 • Chấm công giờ dạy của giảng viên.
 • Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành các quy định trong giảng dạy và học tập. 
 • Theo dõi tình hình cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời các sự cố hư hỏng đến đơn vị liên quan.
 • Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình an ninh trật tự trên giảng đường.

 

 

   

 

 

       Ông Nguyễn Anh Minh

       Email: nguyenanhminh@iuh.edu.vn

        Nhiệm vụ:

 • Chấm công giờ dạy của giảng viên.
 • Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành các quy định trong giảng dạy và học tập. 
 • Theo dõi tình hình cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời các sự cố hư hỏng đến đơn vị liên quan.
 • Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình an ninh trật tự trên giảng đường.

 

 

   
 

      Ông Nguyễn Đình Thuyết

      Email: nguyendinhthuyet@iuh.edu.vn

       Nhiệm vụ:

 • Chấm công giờ dạy của giảng viên.
 • Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành các quy định trong giảng dạy và học tập. 
 • Theo dõi tình hình cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời các sự cố hư hỏng đến đơn vị liên quan.
 • Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình an ninh trật tự trên giảng đường.

 

 

   
 

      Ông Nguyễn Phương Nam

      Email: nguyenphuongnam@iuh.edu.vn

       Nhiệm vụ:

 • Chấm công giờ dạy của giảng viên.
 • Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành các quy định trong giảng dạy và học tập. 
 • Theo dõi tình hình cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời các sự cố hư hỏng đến đơn vị liên quan.
 • Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình an ninh trật tự trên giảng đường.

 

 

   
 

      Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

      SĐT: 0283.8940390-517

      Email: nguyenthibichthuy@iuh.edu.vn

       Nhiệm vụ:

 • Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ đảng viên, công văn đến, công văn đi;
 • Trình ký hồ sơ đảng viên, các  văn bản của Văn phòng Đảng ủy và trình ký các biên bản cuộc họp của các chi bộ hàng tháng lên cấp ủy.
 • Tổng hợp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm.
 • Quản lý văn phòng phẩm của Văn phòng Đảng ủy.

 

 

 

Đơn vị liên kết