Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh
Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh
Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên
Video Giới thiệu
  • Hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID BHXH số trên thiết bị di động
  • Phòng CTSV tham gia hội diễn văn nghệ
Đơn vị liên kết