Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên
Văn bản
chudenamhoc_new
Tầm nhìn, Sứ mạng, Mục tiêu, Giá trị cốt lõi , Phương châm hành động, Triết lý giáo dục, Chính sách chất lượng của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
30-11-2022
 
Đơn vị liên kết